Пункты учета расхода газа ПУРГ, УУРГ, БУУРГ, ШУУРГ